Önümler

 • “Spedent® O-RINGS” -iň tanyşdyrylyşy

  “Spedent® O-RINGS” -iň tanyşdyrylyşy

  O-halka, adatça rezin ýa-da beýleki elastik materiallardan ýasalan tegelek möhürleýji komponentdir.Onuň kesiş bölegi tegelek ýa-da ýumurtga bolup, gysylanda gowy möhürlemegi üpjün edip biler.

 • Öldürmek üçin ýag möhürlerini girizmek

  Öldürmek üçin ýag möhürlerini girizmek

  Örtükli podşipnikler üçin ýag möhürleri, çalgy ýaglarynyň syzmagynyň we hapalaýjy maddalaryň öldüriji goşundylara girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýan möhüm komponentlerdir.Rulman ulgamynyň öndürijiligini, ygtybarlylygyny we uzak ömrüni saklamakda möhüm rol oýnaýarlar.

 • Robot azaldýanlar üçin ýag möhürleriniň girizilmegi

  Robot azaldýanlar üçin ýag möhürleriniň girizilmegi

  Robot reduktorlarynda ulanylýan ýag möhüri, dürli robotlaryň reduktor ulgamlarynda giňden ulanylýan möhüm möhürleýji enjamdyr.Esasy wezipesi, ýag çalýan ýaglaryň syzmagynyň we tozan we çyg ýaly daşarky hapalaýjylaryň reduktoryň içine girmeginiň öňüni almak, şeýlelik bilen reduktoryň kadaly işlemegini we ömrüni üpjün etmekdir.

 • Windel turbinalary üçin nebit möhüriniň girizilmegi

  Windel turbinalary üçin nebit möhüriniň girizilmegi

  Windel turbinalary häzirki wagtda dünýäde iň täzelenip bilýän energiýa çeşmelerinden biridir.Durnukly energiýa çeşmelerine bolan isleg artdygyça, täsirli we ygtybarly ýel turbinalaryna bolan isleg artýar.Windel turbinasynyň möhüm böleklerinden biri, turbinanyň dogry işlemeginde möhüm rol oýnaýan nebit möhüridir.

 • Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri

  Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri

  Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri, motoryň ýagynyň syzmagynyň we daşarky hapalaryň hereketlendirijä girmeginiň öňüni alyp biljek örän möhüm komponentdir.Oba hojalygy önümçiliginde, oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhürlerini ulanmak gaty giňdir, sebäbi olar daýhanlara oba hojalygynyň tehnikalaryny has netijeli ulanmaga we oba hojalygynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

 • “Spedent® End Cover” -iň tanyşdyrylyşy

  “Spedent® End Cover” -iň tanyşdyrylyşy

  Ahyrky örtük möhüri, ahyrky örtük ýa-da tozan örtükli ýag möhüri diýlip hem atlandyrylýar, köplenç tozan we kir hereket edýän böleklere girmeginiň öňüni almak üçin dişli gutularda we reduktorlarda ulanylýar.Esasan deşikleri, ýadrolary we podşipnikleri möhürlemek üçin in engineeringener enjamlary, sanjym galyplaýyş maşynlary, senagat tehnikasy, gidrawlik pressler, forkliftler, kranlar, gidrawlik döwüjiler we ş.m. ýaly gidrawliki enjamlarda ulanylýar we esasan komponentler üçin amatly. ahyrky flanesleriň ýa-da ahyrky gapaklaryň ornuny tutýan dişli gutular, daşarky rezin gatlak bilen, ýag möhürli oturgyçda nebitiň syzmagyna has az sebäp bolýar.Şol bir wagtyň özünde, dişli gutynyň we beýleki bölekleriň umumy görnüşini we bitewiligini güýçlendirýär.Nebit möhür örtükleri, adatça, mehaniki enjamlarda benzin, dwigatel ýagy, çalgy ýagy we ş.m. ýaly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gaplar üçin möhürleýji gapaklara degişlidir.

 • “Spedent®” egri egri dişli wagt guşagy

  “Spedent®” egri egri dişli wagt guşagy

  Egrilik dişli wagt kemerleri adaty sinhron guşaklara meňzeýär, ýöne adaty trapezoidal şekiliň ýerine egri görnüşli dişleri bilen.Bu dizaýn, kemer bilen tigiriň arasynda has uly aragatnaşyk meýdançasyna mümkinçilik berýär, bu bolsa ýokary tork geçirişine we has amatly işlemegine sebäp bolup biler.Dişleriň görnüşi, iň ýokary güýji we netijeliligi üpjün etmek üçin optimallaşdyrylýar, egri çyzykly dişli guşaklary ýokary öndürijilikli programmalar we takyk enjamlar üçin amatly edýär.Adatça awtoulag, aerokosmos we robot ýaly pudaklarda ulanylýar.

  Ordinaryönekeý trapezoidal dişli sinhron guşaklar bilen deňeşdirilende, egrilik dişli wagt guşagynyň has ylmy taýdan berk gurluşy öndürijiligiň ýeterlik gowulaşmagyna getirdi.

 • Spedent® TC + Skelet ýagynyň möhüri

  Spedent® TC + Skelet ýagynyň möhüri

  “Spedent®”, NBR we FKM birleşmelerinde aňsat elýeterli aýlawly möhürleri hödürleýär.Singleeke ýa-da goşa dodak möhürleri, örtülen ýa-da açylmadyk metal bölekleri, şeýle hem demir dokma kauçuk ýa-da demir metal gaplar ýaly dürli görnüşleri hödürleýäris.Möhürlerimiz, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän dürli profillerde bar.
  “Spedent®” metal skelet ýag möhüriniň gurluşy üç bölekden ybarat: ýag möhürleýji korpus, güýçlendiriji skelet we öz-özüni berkitýän spiral çeşmesi.Möhürleýji korpus aşaky, bel, pyçak we dodak ýaly dürli böleklere bölünýär.
  Spedent® Täze TC + skelet ýagynyň möhürinde möhüriň ortasyna goşulan mikro kontakt kömekçi dodak bar.Bu innowasion dizaýn, esasy dodaklara goşmaça gorag we goldaw berýär, onuň öwrülmeginiň ýa-da ýeňil süýşmeginiň öňüni alýar.Netijede, dodaklaryň möhürleme güýji has merkezleşdirilip, möhüriň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we umumy ömrüni uzaldýar.

 • Motor azaltmak üçin ýag möhüriniň girizilmegi

  Motor azaltmak üçin ýag möhüriniň girizilmegi

  Dişli gutujygyň esasy bölegi hökmünde hereketlendiriji reduktordaky ýag möhüri, dişli gutynyň möhürlenmeginde we ýaglanmagynda möhüm rol oýnaýar.Seag möhüri, esasan, reduktoryň uzak wagtlap durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün edýän dişli gutyda nebitiň syzmagynyň we tozan girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • Spedent® Trapezoidal dişli wagt guşagyny tanatmak

  Spedent® Trapezoidal dişli wagt guşagyny tanatmak

  Trapezoidal diş sinhron guşagy, köp aýlawly sinhron guşak diýlip hem atlandyrylýar, trapezoidal diş şekilli sinhron geçiriş guşagynyň bir görnüşidir.Adaty egri dişli sinhron guşakda gowulaşma bolup, takyk geçiriş, pes ses, uzak ömür we ýokary ygtybarlylyk aýratynlyklaryna eýedir.