“Spedent®” egri egri dişli wagt guşagy

Gysga düşündiriş:

Egrilik dişli wagt kemerleri adaty sinhron guşaklara meňzeýär, ýöne adaty trapezoidal şekiliň ýerine egri görnüşli dişleri bilen.Bu dizaýn, kemer bilen tigiriň arasynda has uly aragatnaşyk meýdançasyna mümkinçilik berýär, bu bolsa ýokary tork geçirişine we has amatly işlemegine sebäp bolup biler.Dişleriň görnüşi, iň ýokary güýji we netijeliligi üpjün etmek üçin optimallaşdyrylýar, egri çyzykly dişli guşaklary ýokary öndürijilikli programmalar we takyk enjamlar üçin amatly edýär.Adatça awtoulag, aerokosmos we robot ýaly pudaklarda ulanylýar.

Ordinaryönekeý trapezoidal dişli sinhron guşaklar bilen deňeşdirilende, egrilik dişli wagt guşagynyň has ylmy taýdan berk gurluşy öndürijiligiň ýeterlik gowulaşmagyna getirdi.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Goýmalar

Egrilik dişli wagt guşagy maglumat saklaýyş enjamlary, elektrik gurallary, poçta enjamlary, azyk önümçiligi, ofis enjamlary, sentrifugalar, walýuta hasaplaýjy enjamlar, lukmançylyk enjamlary, tikin maşynlary, bilet satýan maşynlar, robotlar, söwda maşynlary we wakuum ýaly dürli pudaklarda ulanylyp bilner. arassalaýjylar we ş.m.

Üstünlikleri

Süýümli aýna ýüp ýokary güýç, ajaýyp çeýeligi we ýokary dartyş garşylygyny üpjün edýär.
Hloropren rezin ony hapa, ýag we çygly ýerlerden goraýar.
Neýlon dişiň üstü, oňa gaty uzak ömür sürmäge mümkinçilik berýär.
Trapezoidal diş sinhron guşaklary bilen deňeşdirilende, hereketlendiriji güýjini 30% ýokarlandyrýar.
Bejerişsiz we sürüjiniň ulgamynyň tehniki hyzmatyny we zähmet çykdajylaryny azaldyp, ikinji derejeli dartgynlygy talap etmeýär.

Maslahat berilýän Pulli

HTD / STD / RPP Pulleý

Bellik:

HTD / STD / RPP seriýaly guşaklar çukurdan, dişiň uzynlygyndan we ininden durýar.
Mysal üçin, "HTD 800-8M", diş uzynlygy 800mm we uzynlygy 8mm bolan HTD seriýasyndaky kemeri aňladýar.
Sözleri has giňişleýin düşündirmek üçin:
Diş uzynlygy: kemeriň diş çyzygy boýunça ölçelýän umumy uzynlygy aňladýar (millimetrde görkezilýär).

Pit: Iki ýanaşyk dişiň merkezleriniň arasyndaky aralygy aňladýar

Berlen model sanlary üçin degişli aralyk bahalary aşakdakylar:
HTD 3M = 3.00mm HTD 5M = 5.00mm HTD 8M = 8.00mm HTD 14M = 14.00mm HTD 20M = 20.00mm
S3M = 3.00mm S4.5M = 4.50mm S5M = 5.00mm S8M = 8.00mm S14M = 14.00mm
RPP 3M = 3.00mm RPP 5M = 5.00mm RPP 8M = 8.00mm RPP 14M = 14.00mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň