Biz hakda

hakda

S

P

E

D

E

N

T

Möhür tehnologiýasynda täzelikçi

SPEDENT galyndylary ösdürmek, rezin gözleg we önümçilik we ýüze çykarmak üçin dünýä derejesindäki hil standartyny kabul etdi.Indi, SPEDENT önümleri diňe bir metallurgiýa senagatynda, awtoulag senagatynda, maşyn gurallarynda, gurluşyk tehnikasynda we ş.m. giňden ulanylman, magdançylyk, gözleg we awiasiýa pudagynda aşa şertlerde ajaýyp çykyş etmek bilen, SPEDENT önümleri hünärmenleriň islegine öwrüldi.

Size has gowy önümler we hünär tehniki goldawy hödürlemek üçin SPEDENT tehnologiýasyny täzeledi we önümçilik işini gowulandyrdy.Bu aralykda, kompýuterleşdirilen ammar we logistika ulgamy we täsirli hyzmat ulgamy güýçli ýasalýar.

Täzelik hiç wagt durmaz, diňe SPEDENT-den lezzet almak üçin.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Spedent”, dünýädäki müşderilere innowasiýa we ýokary hilli möhür çözgütlerini hödürleýän möhürleme pudagynda öňdebaryjy marka.Taýwan YiGou topary tarapyndan 2013-nji ýylda döredilen Spedent, TC + skelet ýag möhürlerini işläp düzmekde, öndürmekde we paýlamakda ýöriteleşen bu pudakda çalt tanalýan marka öwrüldi.

önüm
esasy önüm
esasy önüm (3)
Spedent® O-RINGS

“Spedent” -iň eýeçiligindäki TC + skelet ýag möhüri, ýapon tehnologiýasyny dowam edýän innowasiýa tagallalary bilen birleşdirýän özboluşly dizaýny özünde jemleýär.Seag möhüriniň ortasynda goşmaça mikro-kontakt kömekçi dodagy bar, bu esasy dodagyň açylmagyny netijeli goraýar we goldaýar.Bu dizaýn, möhürlenme nokadynyň güýjüniň has deňagramly konsentrasiýasyna, möhürlenmäniň gysylmagynyň, durnuklylygynyň we täsirliliginiň ýokarlanmagyna we nebit möhüriniň ömrüniň uzak bolmagyna sebäp bolup, mil aýlanyşynda ýag möhüriniň süýşmegine ýa-da pese gaçmagyna sebäp bolýar.

Spedentiň "Spedent" markasy TC + skelet ýag möhürine ünsi, önümiň möhürlenmeginiň beýleki ugurlaryna ýaýramak bilen, kompaniýanyň öz bazarynda öňdebaryjy bolmagyna mümkinçilik berdi.Häzirki wagtda kompaniýa dürli aksiýa aýratynlyklaryny, iň az sargyt mukdaryny we çalt paýlanyşyny hödürleýär, bu bolsa ony dünýädäki müşderiler üçin ideal hyzmatdaş etdi.

Spedent® O-RINGS (1)
Spedent® O-RINGS (4)
Spedent® O-RINGS (2)
Spedent® O-RINGS (3)

Biziň wezipämiz

“Spedent” -iň awtomatlaşdyrylan önümçilik ussahanasy, yzygiderli hil gözegçiligini üpjün edip, önümçilik prosesini doly yzarlamaga mümkinçilik berýär.Kompaniýanyň hünär topary, giňişleýin hyzmatlar we güýçli satuw güýji müşderilere ýokary hilli, durnukly möhür önümleri bilen üpjün etmegi dowam etdirýär.

Hytaýyň materiginde ýerleşýän “Spedent” -iň dünýädäki barlygy dünýädäki bazarlary öz içine alýar, awtoulag, deňiz we senagat önümleri ýaly dürli pudaklara innowasiýa we ýokary hilli möhürleme çözgütlerini hödürleýär.

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Gysgaça aýtsak, “Spedent” ajaýyp müşderi hyzmaty we dünýäde barlygy bilen goldanýan möhürleme pudagyna özboluşly, innowasiýa we ýokary hilli çözgüt hödürleýär.Biziň eýeçiligimizdäki TC + skelet ýag möhüri, möhüriň gysylmagyny, durnuklylygyny we netijeliligini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir, netijede nebit möhüriniň ömri uzak we müşderiniň iň ýokary kanagatlanmagy.