Windel turbinalary üçin nebit möhüriniň girizilmegi

Gysga düşündiriş:

Windel turbinalary häzirki wagtda dünýäde iň täzelenip bilýän energiýa çeşmelerinden biridir.Durnukly energiýa çeşmelerine bolan isleg artdygyça, täsirli we ygtybarly ýel turbinalaryna bolan isleg artýar.Windel turbinasynyň möhüm böleklerinden biri, turbinanyň dogry işlemeginde möhüm rol oýnaýan nebit möhüridir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Windel turbinalary häzirki wagtda dünýäde iň täzelenip bilýän energiýa çeşmelerinden biridir.Durnukly energiýa çeşmelerine bolan isleg artdygyça, täsirli we ygtybarly ýel turbinalaryna bolan isleg artýar.Windel turbinasynyň möhüm böleklerinden biri, turbinanyň dogry işlemeginde möhüm rol oýnaýan nebit möhüridir.

Nebit möhürleri, turbinanyň hereket edýän böleklerinden çalgy ýagynyň gaçmagynyň öňüni almak üçin ýel turbinalarynda ulanylýar.Olar turbinanyň içindäki ýagy saklamak üçin niýetlenendir, bu sürtülmäni azaltmaga we hereket edýän böleklere geýmäge kömek edýär.Seag möhüri turbinanyň möhüm düzüm bölegi bolup, onuň şowsuzlygy ýag çalmagyň, turbinanyň zaýalanmagynyň we energiýa çykarylyşynyň peselmegi ýaly möhüm meselelere sebäp bolup biler.

Windel turbinalarynda ulanylýan nebit möhürleriniň dizaýny olaryň işlemegi üçin möhümdir.Turbinanyň agyr iş şertlerine, şol sanda ýokary temperatura, ýokary basyşlara we ýeliň, tozanyň we çyglylyga garşy durmagy başarmaly.Möhürler turbinanyň yzygiderli aýlanmagynyň berkligine çydamly bolmaly, wagtyň geçmegi bilen könelmegine sebäp bolup biler.

Windel turbinalarynda ulanylýan ýag möhürleriniň birnäçe görnüşi bar, şol sanda dodak möhürleri, labyrint möhürleri we mehaniki möhürler.Dodak möhürleri ýel turbinalarynda ulanylýan iň köp ýaýran möhürdir.Kauçukdan ýa-da plastmassadan ýasalan we turbinanyň hereket edýän bölekleriniň arasynda berk möhür döretmek üçin niýetlenendir.Labyrint möhürleri ýel turbinalarynda ulanylýan möhüriň başga bir görnüşidir.Olar, ýagyň yzyndan labirint ýaly ýol döredip, nebitiň gaçmagynyň öňüni almak üçin döredildi.Mehaniki möhürler ýel turbinalarynda ulanylýan iň ösen möhür görnüşidir.Olar stasionar komponente garşy hereket edýän aýlanýan komponenti ulanyp, berk möhür döretmek üçin niýetlenendir.

Sözümiň ahyrynda, nebit möhürleri ýel turbinalarynyň möhüm bölekleridir we turbinanyň netijeliligini we ygtybarlylygyny saklamak üçin olaryň dogry işlemegi zerurdyr.Windel turbinalarynda ulanylýan nebit möhürleriniň dizaýny, turbinanyň agyr iş şertlerine garşy durmagy başarmaly we olaryň şowsuzlygy möhüm problemalara sebäp bolup biler.Durnukly energiýa çeşmelerine bolan islegiň artmagy bilen, netijeli we ygtybarly ýel turbinalarynyň we olaryň nebit möhürleri ýaly bölekleriniň ähmiýeti artar.

dbdfb
1F3A7693

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň