Motor azaltmak üçin ýag möhüriniň girizilmegi

Gysga düşündiriş:

Dişli gutujygyň esasy bölegi hökmünde hereketlendiriji reduktordaky ýag möhüri, dişli gutynyň möhürlenmeginde we ýaglanmagynda möhüm rol oýnaýar.Seag möhüri, esasan, reduktoryň uzak wagtlap durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün edýän dişli gutyda nebitiň syzmagynyň we tozan girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Dişli gutujygyň esasy bölegi hökmünde hereketlendiriji reduktordaky ýag möhüri, dişli gutynyň möhürlenmeginde we ýaglanmagynda möhüm rol oýnaýar.Seag möhüri, esasan, reduktoryň uzak wagtlap durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün edýän dişli gutyda nebitiň syzmagynyň we tozan girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.

Motor reduktorynda ulanylýan ýag möhüri, silikon kauçuk, ftor rezin, NBR we witon ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Bu materiallar ajaýyp könelişme garşylygy, ýokary temperatura garşylygy we gowy möhürleýiş öndürijiligi bilen häsiýetlendirilýär.Mundan başga-da, dürli möhürleýji ýaglara we iş şertlerine uýgunlaşyp bilerler, bu bolsa möhürlenmegiň ýokary netijeliligini we uzak ömrüni üpjün edýär.

Nebit möhürini saýlanyňyzda, möhüriň dizaýny we gurluşy hem göz öňünde tutulmalydyr.Seag möhüri, möhüriň dogry göterilmegini üpjün etmek üçin, miliň diametri we jaý burawy bilen gabat gelmelidir.Seag möhüriniň içindäki çeşme, möhürleýiş işini netijeli gowulaşdyryp, ýag möhüri bilen miliň arasyndaky sürtülmäni azaldyp biler.

Mundan başga-da, ýag möhürini gurmak prosesi hem örän möhümdir.Seag möhüriniň dogry ýagdaýda we ugrukdyrylmagyny üpjün etmek üçin ýag möhürini oturtmak üçin ýörite gurallar ulanylmaly.Gurmak işinde nebit möhüriniň zaýalanmazlygy üçin gurnama gurşawynyň arassalygyna we ýag möhüriniň ýer ýüzüne hem üns berilmelidir.

Sözümiň ahyrynda, ýag möhüri motor reduktorynyň möhüm bölegi bolup, onuň hili dişli gutynyň işleýşine we ygtybarlylygyna gönüden-göni täsir edýär.Qualityokary hilli materiallary, dogry dizaýny we gurluşy we berk gurnama prosesi bilen, nebit möhüri nebitiň syzmagynyň we tozan girmeginiň öňüni alyp biler we motor reduktorynyň uzak wagtlap durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün edip biler.

avav (1)
avav (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň