Spedent® Trapezoidal dişli wagt guşagyny tanatmak

Gysga düşündiriş:

Trapezoidal diş sinhron guşagy, köp aýlawly sinhron guşak diýlip hem atlandyrylýar, trapezoidal diş şekilli sinhron geçiriş guşagynyň bir görnüşidir.Adaty egri dişli sinhron guşakda gowulaşma bolup, takyk geçiriş, pes ses, uzak ömür we ýokary ygtybarlylyk aýratynlyklaryna eýedir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Trapezoidal diş sinhron guşagy esasan kemeriň göwresinden, diş ýüzünden we dartyş gurluşyndan durýar.Guşak korpusy, adatça neopren rezin ýaly oňat aşaga garşylygy bolan materiallardan, dişiň üstü poliuretan ýaly has kyn materiallardan ýasalyp bilinýän trapezoidal diş gurluşyndan ýasalýar.Geçiriş wagtynda dartyş strukturasy dartyş güýjüni sazlamak arkaly geçiriş kemeriniň durnuklylygyny saklap biler.

Trapezoidal diş sinhron guşak, güýji geçirmek we ýerleşişini, terjimesini we aýlaw hereketini amala aşyrmak üçin dürli mehaniki enjamlarda giňden ulanylýar.Gowy geçiriş takyklygy, ýokary netijelilik, pes ses, pes yrgyldy, aşaga garşylyk we ýag garşylygy ýaly aýratynlyklara eýedir we awtomatlaşdyrylan enjamlarda iň köp ulanylýan geçiriji komponentleriň birine öwrüldi.

Bazarlar / goýmalar

Trapezoidal dişli wagt guşagy ofis enjamlary, mehaniki gurallar, tikin maşynlary, söwda maşynlary, oba hojalygy tehnikasy, azyk önümçiligi, HVAC, nebit ýataklary, agaç işläp bejermek we kagyz ýasamak we ş.m. ýaly dürli ugurlarda ulanylyp bilner.

Üstünlikleri

Süýümli aýna ýüp ýokary güýç, ajaýyp çeýeligi we ýokary dartyş güýjüni üpjün edip biler.
Hloropren rezin ony hapa, ýag we çygly ýerlerden goraýar.
Neýlon dişiň üstü, ony uzak möhletli hyzmat edýär.
Bejerişsiz we ikinji derejeli dartgynlylygy talap etmeýär.Sürüji ulgamynda tehniki hyzmat çykdajylaryny we zähmet çykdajylaryny netijeli azaldyp biler.

Maslahat berilýän Pulli

Trapezoidal dişli kasna

Bellik:

Guşak üçin düşündiriş usullary:
Uzynlygy: kemeriň ölçenen uzynlygy.
Pit: kemerdäki iki ýanaşyk dişiň merkezleriniň arasyndaky aralyk.
Mysal üçin, 270H uzynlygy 27 dýuým we aralyk aralygy 12,700mm bolan sinhron kemeri aňladýar.
Trapezoidal dişler üçin degişli aralyk aralyklary aşakdakylardyr:
MXL = 2.032mm H = 12.700mm T2.5 = 2.5000mm AT3 = 3.000mm
XL = 5.080mm XH = 22.225mm T5 = 5.000mm AT5 = 5.000mm
L = 9.525 XXH = 31.750mm T10 = 10.000mm AT10 = 10.000mm

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň