“Spedent® End Cover” -iň tanyşdyrylyşy

Gysga düşündiriş:

Ahyrky örtük möhüri, ahyrky örtük ýa-da tozan örtükli ýag möhüri diýlip hem atlandyrylýar, köplenç tozan we kir hereket edýän böleklere girmeginiň öňüni almak üçin dişli gutularda we reduktorlarda ulanylýar.Esasan deşikleri, ýadrolary we podşipnikleri möhürlemek üçin in engineeringener enjamlary, sanjym galyplaýyş maşynlary, senagat tehnikasy, gidrawlik pressler, forkliftler, kranlar, gidrawlik döwüjiler we ş.m. ýaly gidrawliki enjamlarda ulanylýar we esasan komponentler üçin amatly. ahyrky flanesleriň ýa-da ahyrky gapaklaryň ornuny tutýan dişli gutular, daşarky rezin gatlak bilen, ýag möhürli oturgyçda nebitiň syzmagyna has az sebäp bolýar.Şol bir wagtyň özünde, dişli gutynyň we beýleki bölekleriň umumy görnüşini we bitewiligini güýçlendirýär.Nebit möhür örtükleri, adatça, mehaniki enjamlarda benzin, dwigatel ýagy, çalgy ýagy we ş.m. ýaly köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin gaplar üçin möhürleýji gapaklara degişlidir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Ahyrky örtük ýagy möhüri, ýag çalmagynyň öňüni almak üçin mehaniki geçiriji enjamlarda ulanylýan möhürleýji enjamdyr.Adatça çarçuwadan we rezin möhürleýji korpusdan ybarat bolup, ajaýyp möhürleme öndürijiligini we ýokary aýlanma tizligini üpjün edýär.Ahyrky örtükli ýag möhüriniň esasy wezipeleri:

1. ricaglaýjy ýagyň syzmagynyň öňüni almak: ricaglaýjy ýag mehaniki geçiriji enjamlarda möhümdir, ýöne gözegçilik edilmese, enjamyň kadaly işlemegine täsir eder.Ahyrky örtük ýagy möhüri, çalgy ýagynyň syzmagynyň öňüni alyp biler.

2. Mehaniki enjamlary goramak: ubag çalýan ýagyň syzmagy diňe bir enjamyň kadaly işlemegine täsir etmän, hyzmat möhletini gysgaldýan mehaniki enjamlary hem hapalaýar.Ahyrky örtük ýag möhüri mehaniki enjamlary çalgy ýagy bilen hapalanmakdan gorap biler we şeýlelik bilen enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

3. Enjamyň işleýiş gurşawyny gowulandyrmak: oilag çalmak, enjamyň kadaly işlemegine täsir etmän, enjamyň daşky gurşawyna we arassalygyna täsir edip, enjamyň işleýiş gurşawyny ýagly edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň