Öldürmek üçin ýag möhürlerini girizmek

Gysga düşündiriş:

Örtükli podşipnikler üçin ýag möhürleri, çalgy ýaglarynyň syzmagynyň we hapalaýjy maddalaryň öldüriji goşundylara girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýan möhüm komponentlerdir.Rulman ulgamynyň öndürijiligini, ygtybarlylygyny we uzak ömrüni saklamakda möhüm rol oýnaýarlar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Bu ýag möhürleri, aýlanýan şah bilen stasionar jaýyň arasynda päsgelçilik döretmek üçin, kir, tozan, suw we beýleki zyýanly maddalary saklamak bilen çalgy ýagynyň rulmanyň içinde galmagyny üpjün etmek üçin ýörite döredildi.Ricag çalmagyň ýitmeginiň öňüni almak we daşarky hapalaýjylardan goramak bilen, ýag möhürleri sürtülmäni, könelmegi we rulman üstlerine zeper ýetmegi azaltmaga kömek edýär.

Örtükli podşipnikler üçin ýag möhürleriniň gurluşygy, adatça daşarky metal korpusdan, rezin möhürleýji elementden we mil bilen aragatnaşygy saklamak üçin radial basyşy ulanýan pru springina ýa-da garter çeşmesinden durýar.Kauçuk möhürleýji element, adatça möhürleme aýratynlyklary we ýaglara, ýaglara we dürli iş şertlerine garşylygy bilen tanalýan nitril kauçukdan (NBR) ýa-da floroelastomerden (FKM) ýasalýar.

Örtükli podşipniklerde nebit möhürleri üçin esasy dizaýn pikirleriniň biri, rulmanyň aýlanmagy we ýüklenmegi sebäpli eksenel we radial hereketlere garşy durmak ukybydyr.Bu hereketleri ýerleşdirmek üçin täsirli möhür saklamak bilen goşa dodak ýa-da labyrint dizaýnlary ýaly ýörite dodak profilleri ulanylýar.

Möhürlemek funksiýasyndan başga-da, podşipnikler üçin ýag möhürleri rulmanyň içindäki çalgy ýagyny saklamak üçin päsgelçilik bolup hyzmat edýär.Bu tehniki hyzmat talaplaryny azaltmaga we rulman ulgamynyň işleýiş möhletini uzaltmaga kömek edýär.Dogry ýaglamak amatly öndürijilik we könelmegi azaltmak üçin möhümdir, ýag möhürlerini umumy rulman gurluşynyň aýrylmaz bölegine öwürýär.

Umuman alanyňda, podşipnikler üçin ýag möhürleri täsirli möhürlemegi we çalgy saklamagy üpjün edýän möhüm gurluşlar bolup, gurluşyk tehnikasy, ýel turbinalary, kranlar, ekskawatorlar we başga-da köp uly aýlaw enjamlary ýaly dürli programmalarda rahat işlemäge we goramaga mümkinçilik berýär.

F3A7721
F3A7705

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň