Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri

Gysga düşündiriş:

Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri, motoryň ýagynyň syzmagynyň we daşarky hapalaryň hereketlendirijä girmeginiň öňüni alyp biljek örän möhüm komponentdir.Oba hojalygy önümçiliginde, oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhürlerini ulanmak gaty giňdir, sebäbi olar daýhanlara oba hojalygynyň tehnikalaryny has netijeli ulanmaga we oba hojalygynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri, motoryň ýagynyň syzmagynyň we daşarky hapalaryň hereketlendirijä girmeginiň öňüni alyp biljek örän möhüm komponentdir.Oba hojalygy önümçiliginde, oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhürlerini ulanmak gaty giňdir, sebäbi olar daýhanlara oba hojalygynyň tehnikalaryny has netijeli ulanmaga we oba hojalygynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüriniň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. temperatureokary temperatura garşylyk we pes temperatura garşylyk: Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri, nebit syzmazdan ýokary we pes temperatura şertlerinde kadaly işläp biler.

2. Poslama garşylyk: Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri dürli himiki maddalaryň poslamagyna garşy durup bilýän poslama garşy materiallardan ýasalýar.

3. Geýmäge garşylyk: Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri, kadaly işlemegini üpjün edip, daşarky sürtülmä we täsire garşy durup bilýän ýokary güýçli materiallardan ýasalýar.

4. Gowy möhürleme öndürijiligi: Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri, hereketlendirijiniň ýagynyň syzmagynyň we daşarky hapalaryň hereketlendirijä girmeginiň öňüni alyp biljek özboluşly möhürleme gurluşyny kabul edýär.

Oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri giňden ulanylýar we dürli görnüşli oba hojalygyna, şol sanda traktorlara, hasyl ýygnaýjylara, tohumçylara we ş.m. üçin amatly bolup biler. Oba hojalygynda oba hojalygynyň tehnikasynyň ýag möhüri, daýhanlara oba hojalygynyň tehnikalaryny has netijeli ulanmagyna kömek edýär. , oba hojalygynyň önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak we daýhanlara has gowy ykdysady peýdalar getirmek.

Oba hojalyk tehnikalaryňyzyň kadaly işlemegini we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin ýokary hilli oba hojalyk tehnikasynyň ýag möhürini saýlamaly.Oba hojalyk tehnikamyzyň ýag möhüri ýokary hilli materiallardan ýasalýar we ýokary we pes temperatura garşylygy, poslama garşylygy, könelmegine we möhürleýiş ýerine ýetirijiliginde ajaýyp öndürijilige eýedir.Professional tehniki goldaw berýäris we satuwdan soň ajaýyp hyzmat edýäris, size rahatlyk berýäris.Oba hojalygyňyzy has netijeli etmek üçin oba hojalyk tehnikasynyň ýag möhürini saýlaň!

cvav
cvav

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň