Robot azaldýanlar üçin ýag möhürleriniň girizilmegi

Gysga düşündiriş:

Robot reduktorlarynda ulanylýan ýag möhüri, dürli robotlaryň reduktor ulgamlarynda giňden ulanylýan möhüm möhürleýji enjamdyr.Esasy wezipesi, ýag çalýan ýaglaryň syzmagynyň we tozan we çyg ýaly daşarky hapalaýjylaryň reduktoryň içine girmeginiň öňüni almak, şeýlelik bilen reduktoryň kadaly işlemegini we ömrüni üpjün etmekdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Robot reduktory işleýän mahaly, içerki komponentler sürtülmäni azaltmak, könelmegi azaltmak we geçiriş netijeliligini we takyklygyny ýokarlandyrmak üçin ýag çalmagy talap edýär.Nebit möhüriniň wezipesi, çalgy ýagyny reduktoryň içine salmak we daşarky hapalaýjy maddalary bloklamakdyr.Bu, nebitiň ýitmegini we ýaramazlaşmagyny netijeli azaldýar, ýeterlik ýaglaýjy ýag plýonkasyny saklaýar we robot reduktorynyň könelmegini we kemçiliklerini azaldýar.

Robot reduktor ýag möhürleri, ajaýyp çeýeligi we könelişme garşylygy sebäpli rezin materialdan ýasalýar, bu dürli temperatura we basyş şertlerine garşy durmaga mümkinçilik berýär.Bu ýag möhürleri belli bir gurluş bilen işlenip düzülendir, köplenç goşa ýa-da bir dodak şekilli bolup, aýlanýan şah bilen has oňat sazlaşykly we durnukly möhürleme effektini döredýär.

Gurmak we ulanmak wagtynda, robot reduktorlarynda ulanylýan ýag möhüri, optimal möhürleme netijeliligini gazanmak üçin möhür bilen aýlanýan şahanyň arasynda doly aragatnaşygy üpjün edip, reduktoryň podşipnikine dogry gurulmalydyr.Mundan başga-da, onuň dogry işlemegini we täsirli möhürlenmegini üpjün etmek üçin nebit möhürini yzygiderli barlamak we çalyşmak zerurdyr.

Gysgaça aýtsak, robot reduktorlarynda ulanylýan ýag möhüri, reduktoryň işleýşini saklamakda we iş möhletini uzaltmakda möhüm rol oýnaýar.Netijeli möhürlemek arkaly, ýag möhüri reduktoryň içindäki çalgy ulgamynyň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edýär, möhüm komponentleri hapalanmakdan we zeperlerden goraýar we şeýlelik bilen robotlaryň netijeliligini we ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar.

fndm (1)
fndm (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň