Spedent® TC + Skelet ýagynyň möhüri

Gysga düşündiriş:

“Spedent®”, NBR we FKM birleşmelerinde aňsat elýeterli aýlawly möhürleri hödürleýär.Singleeke ýa-da goşa dodak möhürleri, örtülen ýa-da açylmadyk metal bölekleri, şeýle hem demir dokma kauçuk ýa-da demir metal gaplar ýaly dürli görnüşleri hödürleýäris.Möhürlerimiz, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän dürli profillerde bar.
“Spedent®” metal skelet ýag möhüriniň gurluşy üç bölekden ybarat: ýag möhürleýji korpus, güýçlendiriji skelet we öz-özüni berkitýän spiral çeşmesi.Möhürleýji korpus aşaky, bel, pyçak we dodak ýaly dürli böleklere bölünýär.
Spedent® Täze TC + skelet ýagynyň möhürinde möhüriň ortasyna goşulan mikro kontakt kömekçi dodak bar.Bu innowasion dizaýn, esasy dodaklara goşmaça gorag we goldaw berýär, onuň öwrülmeginiň ýa-da ýeňil süýşmeginiň öňüni alýar.Netijede, dodaklaryň möhürleme güýji has merkezleşdirilip, möhüriň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we umumy ömrüni uzaldýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

parametri

Skelet ýagy möhürleri senagat enjamlarynda giňden ulanylýar.Adatça enjamlaryň dürli böleklerini goramak üçin suwuklyklaryň ýa-da gazlaryň syzmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Süňk ýagy möhürleri üçin önüm tanyşdyryşlary:

Kesgitleme

Süňk ýagy möhüri, demir süňklerden we rezin möhürleýji dodaklardan ybarat, eksenel suwuklyklaryň, ýagyň we suwuň syzmagynyň öňüni almak we enjamlara tozan, palçyk we ownuk bölejikleriň girmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.

Gurluşy

Süňk ýagynyň möhüriniň gurluşy kurtka, bahar, möhürleýji dodaklar, doldurgyç we ş.m. ýaly birnäçe bölekden durýar. Süňk adatça berkligini we berkligini üpjün etmek üçin metal materialdan ýasalýar.Möhürleýji dodak, suwuklyklar we gazlar üçin möhürlenmegini üpjün etmek üçin ýokary hilli rezin materialdan ýasalýar.

Önümleriň görnüşleri

Süňk ýagy möhürleri, adatça, dürli iş şertlerine, önümçilik enjamlaryna we suwuk metbugat talaplaryna görä bölünýär.Productionörite materiallar önümçilik üçin, esasanam dürli habar beriş serişdeleri üçin elýeterlidir.Önümleriň umumy görnüşlerine nebit möhürleri, gaz möhürleri, suw möhürleri, tozan möhürleri we ş.m.

Üstünlikleri

Skelet ýag möhürleriniň köp artykmaçlygy bar.Ilki bilen, suwuklygyň syzmagynyň öňüni alyp we enjamlaryň dürli böleklerini gorap bilerler.Ikinjiden, skelet ýagy möhürleri adatça ýokary hilli rezin materiallary ulanýarlar we olary ýokary aşgazana we okislenmä çydamly edýärler.Netijede, bu möhürleýji komponentiň ykjam gurluşyň we aňsat gurnamagyň artykmaçlyklary bar.

Goýmalar

Skelet ýagy möhürleri senagat enjamlarynda giňden ulanyldy.Adatça awtoulag, oba hojalygy enjamlary we tehnika ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Köp sanly amaly we artykmaçlygy sebäpli, skelet ýagy möhürleriniň bazar perspektiwalary giň we köp müşderiniň ynamyny we öwgüsini gazandy.

Gysgaça aýtsak, skelet ýagy möhürleri köp artykmaçlyklary bolan täsirli möhürleýiş bölekleridir we köp dürli pudaklar üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň