Nebit möhüriniň syzmagyny çözmegiň iň gowy usuly haýsy?

1. Nebit möhri umumy möhüriň adaty ady, ýönekeý söz bilen aýdylanda, bu çalgynyň möhüridir.Greagy möhürlemek üçin ulanylýar (ýag ​​geçiriş ulgamynda iň köp ýaýran suwuk madda;

2. Şeýle hem, mehaniki komponentleriň suwuk maddasynyň umumy manysyna degişlidir), çalgy bölekleriniň böleklerini we güýç bölekleriniň izolýasiýasyndan çalmaly, çalgy ýaglarynyň syzmagyna ýol bermeli däl.Nebit möhürleri diýilýän möhürler bilen statiki we dinamiki möhürler (umumy garşylykly hereket);

3. Süňk möhüri, ýoluň TC skelet möhüridigini aňladýar, bu hem öz-özüni gysýan bahar dodak skelet möhüri bilen örtülen wulkanlaşdyrylan rezin, umuman aýdylanda skelet möhüri Tc skelet möhürine degişlidir.

Olaryň biri, önümleriň işini kesgitlemek üçin belli bir ukyby bolan dost bolmaly, ýokary hilli skelet möhürini ulanmaly pes derejä bölünen täze önümleriň hiliniň pesligi.
Ikinjisi, uzak wagtlap ulanylandan soň skelet möhüri, garramak, plastisit gowşamak, howa geçirijiligi peselmek bilen ýüze çykar, bu awtoulagyň adaty könelmegi we ýyrtylmagy bilen baglanyşyklydyr, täze skelet möhürini täzelemeli.

Aýlanýan şahyň fenomeni: Mil ýokary derejeli pellehana ýa-da pos, pos, gabyk we beýleki kemçiliklere eýe bolanda, pellehanany süpürmek üçin inçe çäge mata ulanmaly, soň bolsa skelet möhürini oturtmaly we şol bir wagtyň özünde skelet möhüriniň dodagy ýa-da journalurnalyň gabat gelýän bölegi arassa ýag bilen örtülmelidir.

Taýýar ýagyň hadysasy: taýýar ýagy aýrylanda, suw ýagynyň ýelimliliginiň dürli görnüşleri birmeňzeş bolmasa, taýýar ýagyň nädogry işlemegi skelet möhüriniň ýagynyň döremegine sebäp boljak bolsa, beýleki ýagyň derejesini aýyrmaly we çalyşmaly. .

Шул

Magazineurnal magazineurnalynyň döwürleýin neşirleri aşa köp bolanda, täze ýagy doly aýyrmak we çalyşmak, skelet möhürini zaýalamazlyk üçin garyndy tozy, demir material demir çüý bar.


Iş wagty: Iýun-09-2023