Nebit möhüriniň öň we arka tarapyny gurmagyň dogry usuly.

Nebit möhüri, umumy möhüriň adaty ady bolup, diňe ýag çalmak üçin möhürdir.Seag möhüri, dodagy bilen gaty dar möhürleýji kontakt ýüzüdir we belli bir basyş kontakty bilen aýlanýan şah, onda ýag möhüriniň polo positiveitel we otrisatel tarapyny dogry gurmak usuly nädip?

I. Nebit möhüriniň dogry gurnama usuly

1 the Gubka gabygyny iki bölege bölüň we içki töwerekde takmynan 0,5 mm ýag çalyň.
2 the Bölümden ýag möhürini açyň we aýlanýan şahada goýuň, gubkanyň gabygyny aýyryň we ýag möhüriniň bölünen böleginiň aşagyndaky bölüme DSF ýörite ýelimini deň derejede çalyň.
3. Bölünen ýeri dokuň, ortaça basyň we bölünişik berk baglanyşýança 10-20 sekunt saklaň.Baglamagyň açary: bölünen ýeri ters tarapa basanyňyzda, degişli güýç bilen operatoryň döşüne çekiň.
4 spring Bahar düwmesini berkidiň we ýag möhüriniň açyk çeşmesine geçiriň.
5 split Bölümi miliň ýokarky bölegine öwüriň we gurnamany tamamlamak üçin ýag möhürini monta hole deşigine deň basyň.Bellik: nebit möhüriniň ýerleşiş ädimi, nebit möhüriniň we şahanyň dikligini we konsentrasiýasyny üpjün etmek üçin enjamyň ahyrky ýüzüne ýakyn bolmaly.
6 oil Möhür möhürini guranyňyzda, ýag möhüriniň egilmezligi üçin ýörite şöhlelendiriji gurallary ulanyň.

Ⅱ.Nebit möhürini öň we arka tarapyna dakmak üçin seresaplyklar

Gurmak deşigindäki galyndy ýelimiň, ýagyň, posuň we gabyklaryň we ýag möhüriniň ahyrky ýüzüniň arassalanandygyna göz ýetiriň.Nebit möhüriniň gurnama ugry: ýag möhüriniň täç bölegi (pru springina tarapy) möhürleýji kamera bilen ýüzbe-ýüz bolmaly, möhüri ters tarapa goýmaň.Seag möhürini guranyňyzda, kesişiň podşipnikden ýokarydygyna göz ýetiriň.Möhür dodagyň ýerleşýän şahasynyň üstki gödekligi 1,6μm-den az ýa-da deň bolmaly.


Iş wagty: Iýun-09-2023