PTC ASIA, 2023-nji ýylyň 24-27-nji oktýabry, E5-C3-1 kabinasy

Senagat wagt guşaklaryny we nebit möhürlerini öndürýän öňdebaryjy “Spedent” 24-nji oktýabrdan 27-nji oktýabr aralygynda Şanhaý täze halkara sergi merkezinde geçiriljek PTC ASIA 2023-e gatnaşýandygyny mälim edýär.E5-C3-1 stend, innowasiýa we ýokary hilli senagat wagt guşaklaryny we nebit möhürlerini görkezjek ýerimizdir.

Esasy önümlerimiziň biri hökmünde senagat wagt kemerlerimiz, iň amatly we takyk işlemegi üpjün etmek bilen iň agyr şertlere garşy durmak üçin döredildi.Agyr programmalar ýa-da takyk sinhronizasiýa üçin guşak gerek bolsa-da, aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän köp sanly mümkinçilik bar.

Şonuň ýaly-da, nebit möhürlerimiz dürli senagat şertlerinde ygtybarly möhürleme öndürijiligini üpjün etmek üçin guruldy.Möhür bolsun ýa-da dodak möhüri bolsun, zyýanly elementlerden uzak wagtlap goragy üpjün edip biljek çözgütimiz bar.

PTC ASIA 2023 iň täze önümlerimizi we tehnologiýalarymyzy görkezmek üçin iň oňat platforma bolup, dünýäniň çar künjeginden gelenleri öz stendimizi görmäge çagyrýarys.Wagtlaýyn guşaklarymyz we nebit möhürlerimiz işiňiziň has netijeli we täsirli işlemegine kömek edip biler diýip hasaplaýarys.

Önümlerimiziň ýokary hilini görkezmek we aýratyn programmaňyzyň üýtgeşik kynçylyklaryny nädip çözüp boljakdygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin bir pursata garaşýarys.Clihli müşderileri, potensial müşderileri we pudak hünärmenlerini PTC ASIA 2023-de görmäge çagyrýarys.

For more information on our products or to schedule a meeting during the show, please visit our website at http://www.spedent.com or contact us directly at mailto:meng@spedent.com. We look forward to meeting you at PTC ASIA 2023!


Iş wagty: Awgust-30-2023